Start > Konsulttjänster > IT-Chef

Företag blir mer och mer beroende av IT och då ökar även kraven på en väl fungerande IT-organisation. Ofta läggs driften ut på externa aktörer vilket minskar behovet av egna IT-avdelningar. Detta innebär att kraven på egen teknisk specialistkompetens minskar och behovet av projektledning, upphandling och organisationskunskaper ökar.

En kvalificerad IT-chef är dyr att avlöna och många företag har inte behov av en IT-chef på heltid. Istället kan vi föreslå ett upplägg anpassat för er verksamhet så att ni får precis den hjälp ni behöver både på kort och på lång sikt.

Områden

Licenser & Avtal

Mjukvarulicenser och olika leverantörsavtal har historiskt inneburit en stor post i IT-budgeten, framför allt då man tidigare köpte många licenser och skrev av dessa över tid. Idag kan man i många fall betala månadsvis per användare vilket ger en kostnad som följer verksamhetens utveckling. Vi hjälper er att se över vilka licenser ni har och hur behovet ser ut framöver. Vi hjälper er också med att omförhandla avtal och göra upphandlingar.

IT & Informationssäkerhet

Det är mycket viktigt att ha en uppdaterad IT-policy med rutiner och föreskrifter för att skydda företagets kritiska information. Det är rent av viktigare att ha en genomarbetad IT-policy än att investera stora belopp på avancerade säkerhetssystem. Det är också ytterst viktigt att ha en katastrofplan, inte bara för att veta vad man ska göra om allt står still utan för att man ska tänka igenom hur länge IT-systemen kan ligga nere innan det påverkar företaget. Vi hjälper er att formulera IT-policy och katastrofplan på ett enkelt och tydligt sätt så att det bidrar till att skapa trygghet i organisationen.

Drift & Underhåll

Företag idag är helt beroende av IT-infrastrukturen i form av servrar, nätverk och användardatorer. Underhållet av IT-miljön glöms ofta bort vilket leder till att man lägger onödigt mycket resurser på att släcka bränder istället för att arbeta förebyggande. Tänk på att den stora kostnaden för ett IT-haveri inte är teknikerns arbetstid för att återställa funktionaliteten utan kostnaden för det produktionsbortfall som det orsakar. Vi hjälper dig att övervaka din miljö för att upptäcka och åtgärda problemen innan läget blir kritiskt.

Budget

IT-budgeten blir oftast en ren kostnad och den är svår att förklara och motivera. Vi hjälper er att bryta ner kostnader för hårdvara, mjukvara och mantimmar på olika tjänster, och vi prissätter dem utifrån produktionskostnad och affärsvärde för att göra det mer lättförståligt för övriga organisationen. Vi hjälper er också att hitta lösningar som har enkla kostnadsmodeller vilket underlättar budgeteringen. Sådana lösningar är oftast skalbara så att systemen kan växa i takt med företaget.

Verksamhets system

Verksamhetssystemen dikterar villkoren för hur företag omsätter sina mål, strategier och processer för att tillgodose kunden och verksamhetens behov. Vi hjälper att se över era verksamhetssystem så att de passar era behov, hur förvaltningen hanteras samt att de används på ett optimalt sätt. Har ni flera system tittar vi på möjligheterna att koppla ihop dessa eller om det finns möjlighet att med bättre lösningar ha färre system.

Internet

Internet är så mycket mer än bara en plats att söka efter information. Här finns nya affärsmöjligheter, nya kommunikationsvägar mot kunden och möjligheter att förenkla affärsprocesser. Vi hjälper er se över er internetstrategi och hur ni arbetar med exempelvis kundvård, orderhantering och sociala medier. Då mer och mer öppnas för kundens åtkomst via Internet är det viktigt att man även genomför en säkerhetsanalys för att hitta sårbarheter.